Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika a świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

I. Definicje

 1. Administrator – GreenBenefit Sp. z o.o. z siedzibą 05-806 Komorów, ul. Bugaj 25,  NIP: 5342642218 świadczy usługi informacyjne drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie greenbenefit.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne narzędzie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu
  b) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Informacje w formularzu

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi zapytań i kontaktu handlowego.

VI. Informacje o sposobie wykorzystania danych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Ze względu na współpracę handlową z Użytkownikami niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych w celach realizacji transakcji zakupu i sprzedaży.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
  1. Możliwości zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, klientem
  2. Realizacji transakcji zakupu i sprzedaży
  3. Realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w w/w celach przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  2. wykonania obowiązków archiwizowania danych, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości;
  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 4. Dostęp do danych osobowych ma Administrator i upoważnieni pracownicy. Dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Głównie są to podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Dane Osobowe po realizacji celów przetwarzania (z pkt 6), dane będą usuwane zgodnie z polityką przechowywania danych osobowych.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu odpowiedniego poziom ochrony danych osobowych zgodnie z artykułem 44 rozporządzenia RODO
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez Administratora posiada uprawnienia:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane zostały pozyskane na podstawie wyrażenia zgody.

VII. Procedura postępowania w przypadku kontaktu i zgłoszenia

 1. Administrator nie udziela drogą telefoniczną/elektroniczną informacji mogących zawierać dane osobowe lub informacje o osobach, których dotyczą. Powyższe podyktowane jest obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzykiem udzielenia odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, informacje o prawach i celach przetwarzania danych osobowych prosimy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby Administratora: GreenBenefit Sp. z o.o. z siedzibą 05-806 Komorów, ul. Bugaj 25.
 3. Wszelkie zapytania podlegają weryfikacji. Odpowiedź zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz odesłana na adres podany w zgłoszeniu w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.