Dofinansowania do fotowoltaiki – tańszy sposób pozyskania czystej energii

Dofinansowanie do Fotowoltaiki

 oraz Magazynów Energii i Pompy Ciepła

Korzystanie z odnawialnych źródeł to niskie koszty energii elektrycznej oraz  inwestycja w czyste środowisko. Dostarczamy naszym klientom kompletne usługi, wspierając ich także w efektywnym ubieganiu się o dofinansowanie do fotowoltaiki, magazynów energii czy też pompy ciepła.

Na bieżąco śledzimy wszystkie możliwości otrzymania dodatkowych środków, jednak mnogość dostępnych programów i niejednokrotnie ich złożoność powoduje, że nietrudno zgubić się w wyborze najlepiej dopasowanego. Oferujemy profesjonalną pomoc związaną ze wszystkimi formalnościami dotyczącymi uzyskania dopłat z dostępnych źródeł: dotacje z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnych Programów Operacyjnych i innych.

Pomożemy Ci w wyborze programu najbardziej korzystnego dla Ciebie.

Sprawdź jakie dofinansowanie do fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii jest aktualnie dostępne.

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Program MÓJ PRĄD

Program ten dedykowany jest osobom fizycznym, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Celem programu jest zwiększenie produkcji zielonej energii elektrycznej pochodzącej z indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Obecny nabór wniosków przeznaczony jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zamienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

Środki z programu Mój Prąd 5.0 można przeznaczyć na zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW, magazynu energii, pompy ciepła czy też systemu zarządzania energią.

W programie Mój Prąd 5.0 od 31 grudnia 2023 roku można otrzymać:

1. Na samodzielną mikroinstalację fotowoltaiczną, kwota dofinansowania wynosi do 6 tys. zł.
2. Na instalację fotowoltaiczną, która będzie zawierała dodatkowe elementy wymienione poniżej, kwota dofinansowania wynosi do 7 tys. zł,
3. Dofinansowanie na magazyn ciepła — do 5 tys. zł,
4. Dofinansowanie na magazyn energii — do 16 tys. zł,
5. Dotacja na pompy ciepła — od 4,4 tys. zł do 28,5 tys. zł,

Warto pamiętać, iż poziom dofinansowania dla każdego z elementów nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Łączna kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 58 tys. zł.

Nabór wniosków trwa do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania środków.

Program realizowany jest przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CZYSTE POWIETRZE

Program przeznaczony jest dla właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkaniowych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Środki pozyskane w ramach tego programu można przeznaczyć na:

• dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
• przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

W ramach tego programu pozyskane środki można przeznaczyć na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zamontowanej wraz z pompą ciepła.

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu netto na jedną osobę przypadającą w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Dotacja ta jest dostępna w trzech wariantach dofinansowania:

• Podstawowy do 30 tys. zł
• Podwyższony do 37 tys. zł
• Wysoki do 69 tys. zł

Nabór wniosków: do 2029 roku.

Program ENERGIA PLUS

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku, wykonujących działalność gospodarczą.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

W tym programie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na:

• wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
• montaż pompy ciepła,
• zakup magazynów energii.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Dofinansowanie do fotowoltaiki udzielane jest w formie pożyczki.

Beneficjent w ramach programu może otrzymać od 0,5 mln do 300 mln zł — do 85% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka może być udzielona na czas nie dłuższy niż 15 lat oraz częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Nabór wniosków: do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

DOTACJA WARSZAWSKA

Dotacja Warszawska przeznaczona jest dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, osób prawnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacje ta może zostać przeznaczona na instalację fotowoltaiczną lub montaż pomp ciepła w Warszawie.

Wysokość dofinansowania na:

instalację fotowoltaiczną – do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy instalacji.
pompę ciepła powietrzną – do 30 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy kW wynikający z mocy zainstalowanego urządzenia.

Dofinansowanie do fotowoltaiki lub pompy ciepła można otrzymać tylko w sytuacji, gdy budynek nie posiada ogrzewania kotłem, lub paleniskiem na olej opałowy albo paliwo stałe.

Warszawską dotację na fotowoltaikę można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wysokość dotacji wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Nabór wniosków: od 1 września 2022 r. do 31 marca 2023 r. na planowane, ale jeszcze niezrealizowane inwestycje.

O przyznaniu środków decyduje kolejność napływających zgłoszeń.

Dotacja jest nieopodatkowana i bezzwrotna.

Skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania czystej energii. Wykorzystując dofinansowanie Miasta Stołecznego Warszawy, fotowoltaika jest jeszcze bardziej opłacalna. Kwota dofinansowania trafia bezpośrednio na konto właściciela instalacji PV. Średni czas zwrotu z inwestycji dla gospodarstw domowych z wykorzystaniem warszawskiej dotacji skraca się i wynosi ok. 6 lat.

Zapewniamy kompleksową obsługę planowanej inwestycji, wraz z dopełnieniem wszystkich formalności związanych z pozyskaniem dotacji:

• złożenie wniosku z wymaganymi oświadczeniami, załącznikami
• podpisanie umowy w imieniu Klienta
• rozliczenie dotacji w terminie wynikającym z umowy w/g określonych standardów
• wykonanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej inwestycji

zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci energetycznej:

• zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci
• dopełnienie formalności związanych z wymianą licznika na dwukierunkowy

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym także budynków w zabudowie bliźniaczej bądź szeregowej, a także budynków w zabudowie grupowej, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość.

Odliczenie przysługuje tylko z tytułu termomodernizacji budynków już istniejących, więc nie dotyczy tych nowobudowanych.

Maksymalna kwota odpisu to 53 000 złotych

Od 1 stycznia 2019 roku każdy indywidualny inwestor, który zakupi pompę ciepła lub założy instalację fotowoltaiczną, uzyska ulgę podatkową uzależnioną od wielkości uzyskiwanego rocznego dochodu w wysokości od 17% do 32%. Ulga ta może być rozliczana w ciągu 6 lat.

Odliczenie obejmuje:

• koszty zakupu i montażu instalacji PV lub pompy ciepła,
• koszty zakupu materiałów budowlanych
• koszt usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

PROGRAM MOJE CIEPŁO

Program ten przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Środki pozyskane z tego programu można przeznaczyć na zakup i montaż nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie obejmuje do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Współfinansowaniu podlega między innymi zakup oraz montaż pompy ciepła typu powietrze – woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym oraz zbiornikiem c.w.u. wraz z osprzętem. Wysokość dofinansowania na ten rodzaj pompy ciepła wynosi 7 tys. zł.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od:
• rodzaju zainstalowanej pompy ciepła
• posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny

Nabór wniosków: do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

KREDYT

Nie chcesz wykładać własnych środków na zakup instalacji fotowoltaicznej?

We współpracy z bankami zaoferujemy Ci atrakcyjne formy finansowania instalacji fotowoltaicznej na dogodnych warunkach.

LEASING

Nie chcesz wykładać własnych środków na zakup instalacji fotowoltaicznej?

We współpracy z bankami zaoferujemy Ci atrakcyjne formy finansowania instalacji fotowoltaicznej na dogodnych warunkach.