Dofinansowania do fotowoltaiki 2022r – tańszy sposób pozyskania czystej energii

Korzystanie z odnawialnych źródeł to niskie koszty energii elektrycznej oraz  inwestycja w czyste środowisko. Dostarczamy naszym klientom kompletne usługi, wspierając ich także w efektywnym ubieganiu się o dofinansowanie planowanej inwestycji.

Na bieżąco śledzimy wszystkie możliwości otrzymania dodatkowych środków, jednak mnogość dostępnych programów i niejednokrotnie ich złożoność powoduje, że nie trudno zgubić się w wyborze najlepiej dopasowanego. Oferujemy profesjonalną pomoc związaną ze wszystkimi formalnościami dotyczącymi uzyskania dopłat z dostępnych źródeł: dotacje z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnych Programów Operacyjnych i innych.

Pomożemy Ci w wyborze programu najbardziej korzystnego dla Ciebie.

Program MÓJ PRĄD

Program MÓJ PRĄD – powstał w celu zwiększenia udziału fotowoltaiki w krajowej produkcji energii elektrycznej i jest jednym z największych w Europie programów finansowania domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby o mocy od 2 kW do 10 kW. Maksymalna dopłata do jednej instalacji w pierwszym i drugim naborze wynosiła 5 000 pln, w trzecim naborze – 3 000 pln i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Realizacja tego rządowego programu przypada na lata 2019-2025 (czyli podpisywanie umów i wypłata środków będzie odbywać się do 2025 roku). Trzy kolejne nabory do programu zostały zakończone, aktualnie zapowiadany jest nowy program  “Mój Prąd” IV edycja. Wystartuje najprawdopodobniej w I lub II kwartale 2022r.

Wg informacji Narodowego Funduszu – okres kwalifikowalności wydatków mieści się w ramach czasowych od 23.07.2019 roku do 31.12.2025 roku  dla rozpoczęcia inwestycji czyli poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (pierwszej faktury).

Każdy inwestor, który zdecyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej pomiędzy poszczególnymi naborami będzie miał możliwość złożenia wniosku o dotację w IV naborze programu Mój Prąd (2022r).

CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE – program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń produkowanych przez domy jednorodzinne.

Nabór wniosków do programu będzie realizowany do 2029r.

Program dostępny jest w formie dotacji i pożyczki, przy czym – maksymalny możliwy koszt do którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł. Jeżeli inwestycja przekracza ten budżet to dofinansowanie ma formę pożyczki.

Warunkiem podstawowym jest wymiana starego pieca na nowy w pełni ekologiczny. Dla nowych budynków warunkiem podstawowym jest zakup i montaż źródła ciepła, które jest ekologiczne. Program obejmuje dofinansowania na: wymianę źródeł ciepła, docieplanie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacji czyli kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Ponadto obejmuje również montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program ENERGIA PLUS

Program ENERGIA PLUS – beneficjentem może być każde przedsiębiorstwo (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), prowadzące działalność gospodarczą, które spełni łącznie następujące warunki:

  • roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 2GWh,
  • wniosek został poprzedzony audytem energetycznym z rekomendacją w inwestycje OZE
  • planowana oszczędność energii nie będzie mniejsza niż 5%.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Druga edycja programu Energia Plus ruszyła od 01.10.2020 r. –  nabór wniosków potrwa do  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

DOTACJA WARSZAWSKA

Dotacje na fotowoltaikę w Warszawie – zyskaj aż do 15 000 zł!

Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, osób prawnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wysokość dofinansowania na fotowoltaikę wynosi do 15 000 zł  ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW wynikający z mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Przy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp można otrzymać nawet 15 tys. złotych dotacji. Warszawską dotację na fotowoltaikę można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wysokość dotacji wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania czystej energii. Wykorzystując dofinansowanie  Miasta Stołecznego Warszawy, fotowoltaika jest jeszcze bardziej opłacalna. Kwota dofinansowania trafia bezpośrednio na konto właściciela instalacji PV. Średni czas zwrotu z inwestycji dla gospodarstw domowych z wykorzystaniem warszawskiej dotacji, skraca się i wynosi ok. 6 lat.

Zapewniamy kompleksową obsługę planowanej inwestycji, wraz z  dopełnieniem wszystkich formalności związanych z:

pozyskaniem dotacji:

  • złożenie wniosku z wymaganymi oświadczeniami, załącznikami
  • podpisanie umowy w imieniu Klienta
  • rozliczenie dotacji w terminie wynikającym z umowy w/g określonych standardów
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej inwestycji

zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci energetycznej:

  • zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci
  • dopełnienie formalności związanych z wymianą licznika na dwukierunkowy

Nabór wniosków trwa do końca marca 2021 i dotyczy inwestycji planowanych w 2021 roku. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. Termin zakończenia realizacji i rozliczenia inwestycji zostanie wyznaczony w umowie o udzielenie dotacji – nie później niż do 30 listopada 2021 roku.

O przyznaniu środków decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Dotacja jest nieopodatkowana i bezzwrotna. Warunkiem jest również to, że nieruchomość nie może być ogrzewana kotłami na paliwo stałe lub olej opałowy.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – koszty zakupu i montażu minkroinstalacji PV można odpisać od uzyskiwanych dochodów. Maksymalna kwota odpisu to 53 000 złotych czyli koszt prawie każdej instalacji prosumenckiej.

Od 1 stycznia 2019 każdy indywidualny inwestor, który zakupi instalację fotowoltaiczną uzyska ulgę podatkową w zależności od wielkości uzyskiwanego rocznego dochodu – od 18% do 32%. Ulga może być rozliczana w ciągu 6 lat. Skorzystać z niej mogą wyłącznie właściciele już wybudowanych budynków jednorodzinnych.

Montaż instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem tej ulgi skraca okres zwrotu poniesionych nakładów do 5 – 6 lat.

KREDYT

Nie chcesz wykładać własnych środków na zakup instalacji fotowoltaicznej?

We współpracy z bankami zaoferujemy Ci atrakcyjne formy finansowania instalacji fotowoltaicznej na dogodnych warunkach.

LEASING

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na leasing fotowoltaiki. Ta forma finansowania umożliwia instalację paneli fotowoltaicznych bez wykładania własnych środków. Ratę leasingu wlicza się do kosztów uzyskania przychodu, co niniejszym oznacza niższy podatek dochodowy dla firmy.